Kerkklanken nr. 2 van 14 maart tot en met zondag 11 april 2021
Kerkklanken

Nr. 2.  Zondag 14 maart tot en met Zondag 4 april 2021

Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.

BIJ DE DIENSTEN
De veertigdagentijd is begonnen, we zijn de weg, op weg naar Pasen ingeslagen. Vorig jaar waren wij op weg naar coronamaatregelen. Dit jaar bewegen wij in een heel erg laag - doch gestaag - tempo van corona weg. Nog even volhouden! Dat lukt niet iedereen. Ik zag op 2 maart bij het café aan de Haven een stel dwazen met vrolijk gemoed de coronaregels schenden. Als zich hier een uitbraak gaat voordoen dan weet u de bron.

In de onzekere omstandigheden kan ik geen diensten vermelden van de doopsgezinde kerk. Momenteel hebben zij die niet. Maar het kan natuurlijk zijn dat er in april bij hen wel weer fysieke diensten kunnen komen.
Wij hebben de draad weer opgepakt, weliswaar met de anderhalve meter regel en maximaal dertig kerkgangers (In een mooie droom halen we dat aantal). Zodra we weer mogen zingen, zingt u mee. Na afloop ook nog geen ontmoeting.

Zondag 14 maart Vierde Zondag van de Veertig Dagen
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger     : Ds. J.C. de Beun
Organist          : Ad van de Wege

Zondag 28 maart Zesde Zondag van de Veertig Dagen
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger     : Ds. Edward van der Kaaij
Organist          : Ad van de Wege
Helemaal zeker van de locatie ben ik niet. Ik ga er niet over, maar in verband met samenwerking met de doopsgezinden kan het zijn dat de dienst in hun kerk is zonder fysieke toegang. Arjo Arendse is de contactpersoon, dus in onzekerheid kunt u het hem vragen.

Zondag 04 april  PASEN
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger     : Ds. Edward van der Kaaij
Organist          : Ad van de Wege

De mooie gewoonte om aan het begin de dienst op de graven in de voorkerk enkele Paasliederen te zingen gaat natuurlijk ook niet door. Maar volgend jaar weer wel, deze traditie laten wij niet los!

Zondag 11 april
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger     : Ds. Pieter Overduin
Organist          : Ad van de Wege

COENSDIKE
Helaas nog geen vieringen op Coensdike. Zal wel september worden.

BAAFSE BESPIEGELINGEN
Ik heb wel eens iets geschreven over de lijkwade van Turijn. Dat is een prachtig relikwie, een linnen doek waarop een vage afbeelding te zien is van een man met verwondingen aan zijn hand. En wonden op de rug, het hoofd en de knieën. Precies wat je zou verwachten bij een gekruisigde figuur. Als dit inderdaad een doek uit het graf is dat de gekruisigde Jezus heeft bedekt, dan is dit sensationeel. Dan wordt bijvoorbeeld onomstotelijk bewezen dat de historische Jezus heeft bestaan. 
Vanaf het begin is getwijfeld aan de authenticiteit van het doek. Voor mij persoonlijk zou dat geen bezwaar zijn. De lijkwade is zo befaamd dat de uitstraling ervan hoe dan ook heilig is. Zoals je diep onder de indruk kunt buigen voor het buisje bloed in Brugge, van Jezus zelf afgetapt. Dus zou ik, indien ik oog in oog met de lijkwade zou staan, vanzelf een diepe – en diep gemeende - buiging maken, ook al stamt het doek uit de Middeleeuwen. Want dat is het geval. In 1354 wordt er voor het eerst melding van gemaakt. Dat zegt al veel.
Nu maak ik een reuzensprong naar het jaar 1988. In dat jaar werd de ouderdom van het relikwie met de koolstofmethode onderzocht door middel van wetenschappelijk onderzoek op drie universiteiten. Blind uitgevoerd. De onderzoekers wisten bovendien niet wat zij onderzochten. Onafhankelijk van elkaar op al die universiteiten werden de vezels gedateerd tussen 1260 en 1390. Hetgeen spoort met de melding in 1354. Zaak gesloten zou je zeggen. Maar de druiven waren zuur. Dus zijn er inmiddels heel wat boeken geschreven om de ongemakkelijke waarheid van de lijkwade te bestrijden. Zo zou er een stukje vezel zijn genomen uit een stukje dat inderdaad van die tijd is. Dat is, zegt men, een stukje stof van een reparatie uit die tijd geweest. Ik verzeker u, al zou men een hap uit het midden van het doek nemen en op basis daarvan tot een datering uit de dertiende eeuw komen, dan nog zou dat met allerlei gezochte argumenten worden weggeredeneerd. Tegen geloof valt niet op te boksen. Nog steeds zijn er bijvoorbeeld mensen die ervan overtuigd zijn dat de ronde aarde, een complot is. Wie zin heeft kan via Google een eigen speurtocht in de onzin en waanzin beginnen.
Ik heb in 1988, toen het onderzoek in een wetenschappelijk tijdschrift werd aangekondigd, tegen mijzelf gezegd dat ik de uitkomst hoe deze ook zou luiden, zou accepteren. Ik hoopte vurig dat de lijkwade inderdaad van Jezus zou zijn. Maar helaas. En dat terwijl hij best wel goede papieren had. De  afbeelding was namelijk nauwgezet de Jezus zoals je die vóór je ziet. Zo kennen we hem van afbeeldingen in de kunst.
En precies dit feit dat ondersteunend leek, keert zich nu met volle kracht daartegen. Enkele jaren geleden en ook enkele maanden geleden stond er  iets in de krant over hoe Jezus eruit moet hebben gezien.
Of,  iets nauwkeuriger: hoe mannen in Israël in de tijd van Jezus er uitzagen. Niet alleen het geloof maar ook het oog wil wat. En dus was het resultaat teleurstellend. Jezus ziet er in de christelijke afbeeldingen heel wat beter uit dan hij er daadwerkelijk uit moet hebben gezien, zo hij als historische figuur zou hebben bestaan.
Conclusie: De figuur op de lijkwade van Turijn heeft meer met de Jezus uit de kunst te maken dan met de joodse mannen uit de jaren dertig. Degene die de lijkwade ten tijde van de Middeleeuwen heeft gemaakt, heeft een Jezus getekend zoals hij die vóór zich zag, op basis van bestaande fantasieafbeeldingen van Jezus. Zo blijkt uit onverwachte, onverdachte hoek dat dit niet het linnen doek is geweest waarvan sprake is in de opstandingverhalen uit de evangeliën. Zou de afbeelding op de lijkwade enorm hebben verschild van de kunstafbeeldingen, en hebben geleken op joodse mannen uit die tijd, ja dan was dat een argument vóór authenticiteit geweest.
Jezus is niet aan de historie gebonden maar reikt daar oneindig ver boven uit. En is daarom van veel grotere betekenis dan wanneer hij een timmerman uit Nazareth zou zijn geweest, die, na zijn dood, via opstandingverhalen, opgehemeld is door mythologische toevoeging. Dus zelfs via de historische Jezus kom je uit bij de mythe. Christus Jezus is van vóór alle tijden en reikt zo ver als de mensheid strekt. Waarlijk opgestaan!

Ds. Edward van der Kaaij

PASTORAAT
U kunt mij persoonlijk aanspreken of bereiken per e-mail edwardvanderkaaij@hotmail.com
U kunt ook via een ander vragen om bezoek van mij.
Overigens bezoek ik ook op eigen initiatief.

AUTODIENST
Niet in werking wegens coronaregels. Bellen kan wel!
WEBSITE  www.pkn-aardenburg.nl

KERKDIENST GEMIST
Vanaf de dienst van 28 maart kunt u de kerkdienst in de Sint-Baafskerk ook met beeld volgen. Schaapsound die ook voor de audio installatie heeft gezorgd, gaat er iets moois van maken. Nog een keer de route volgen:
Op je IPad of computer maakt niet uit, kan zelfs op je telefoon. Type in:
www.kerkdienstgemist.nl
dan ziet u een scherm met “Vind uw kerk en kijk of luister mee”. Druk op Zeeland links onderaan.
Druk op Aardenburg. Dan op Sint Baafskerk. Druk dan op 28 maart of andere uitzending en dan kunt u de dienst bijwonen met Beeld en Geluid.
Uiteraard hebben wij het liefst dat u zelf naar de kerk komt. Alles Corona proef. Gratis sluier en handzeep. Eén telefoontje is genoeg; dan komen wij u halen en brengen wij u op tijd terug.  (Dat geldt ook voor alle niet-gelovige mensen.)  Dat is een extra stimulans voor de dominee om u een preek mee te geven waar u de komende week(en) op kunt teren. Het kopje koffie met een koekje kunnen we helaas nog niet inschenken. Hou het maar te goed.
Overigens hartelijk dank aan alle mensen die hun kerkelijke vrijwillige bijdrage hebben betaald of toegezegd.
Dick de Pooter

Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij

 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net
emailadres:       sintbaafskerk@zeelandnet.nl

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                   Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau postadres:           Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
Cantor-Organist:                            Dhr.A.M. van de Wege, 0643713673
College van Kerkrentmeesters:     NL14ABNA0557416434
Kerkklanken:                                  NL03ABNA0470347686   

Diaconie                              
Penningm. Adm.L. Daansen
Tel. 0117-492356       email daans014@planet.nl
                                   
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk 7 april 2021 voor 22.00 uur naar sintbaafskerk@zeelandnet.nl

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar. Voor info Dick de Pooter.