Ontstaan Protestantse Gemeente te Sint-Kruis en Aardenburg

De huidige Protestantse Gemeente te Sint-Kruis en Aardenburg (kvk 76336433)  is in 2017 ontstaan uit een samenvoeging van de Nederlands Hervormde Kerk (Kerkvoogdij en Diaconie) de Gereformeerde Kerk (Commissie van Beheer en Diaconie) en de Hervormde Gemeente te Sint-Kruis (kerkvoogdij en diaconie),
Gelijk met de fusie is de helft van de eigendom van de Sint-Baafskerk overgedragen aan de Stichting Vrienden Sint-Baafskerk te Aardenburg (kvk 69683417). Dit betreft de preekkerk en de consistorie en omliggende gronden. Het Flentrop/Reil orgel is ondergebracht bij de Protestantse Stichting Vrienden  Flentrop/Reil orgel Sintbaafskerk te Aardenburg (kvk 69682968) 
Hieraan gelinkt is er nog een stichting genaamd Stichting Commissie tot beheer der voormalige Sint Janshuis- en Dischgoederen, toebedeeld aan de Nederlandsch Hervormde Diaconie te Aardenburg (kvk 41110963 . In deze stichting zijn kerkenraadsleden en gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Sint-Kruis en Aardenburg voor het leeuwendeel bestuurlijk vertegenwoordigd. Deze stichting is opgericht op zeven oktober negentienhonderd negen en twintig (7-10-1929) als een Instelling van Weldadigheid, de zogenaamde Armenwet. Deze wet is in 1967 vervangen door de bijstandswet. De volledige statuten van 11 juni 1994 treft u hierna aan. 
 
terug