Beleidsplan

Die met ons door de eeuwen ging

Beleidsplan
2016-2020
 Protestantse Gemeente te Sint Kruis & AardenburgInhoudsopgave                                                                               
1. Voorwoord                                                                                           
2. De stad Aardenburg
3. Sint Kruis                                                                          
4. De Protestantse Gemeente te Sint Kruis & Aardenburg
5. Opbouw van de Protestantse Gemeente
6.  Kerkenraad
7.  College van Kerkrentmeesters
8.  College van Diakenen
9.   Pastoraat
10. De eredienst
11. Kerkelijke activiteiten voor de jeugd
12. Zending
13. Gemeenteleven: toerusting en meedenken
14. Kerkklanken
15. Zustergemeente Arcus-Roemenie
16.Contact plaatselijke gemeente en parochies
17.Contacten en activiteiten in de samenleving
18. Financiële paragraaf
 
 1. Voorwoord
In oktober 2015 is door de voormalig kerkelijke gemeenten Protestantse Gemeente i.w. te Aardenburg en de Hervormde Gemeente Sint Kruis een beleidsplan opgesteld voor de periode van 2015 – 2020.
In dit beleidsplan werd de wens uitgesproken zo spoedig mogelijk te fuseren.
De kerkenraden zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan.
In juli 2016 hoopt de kerkenraad het fusieproces af te ronden met een notariële akte.

Volgens de kerkorde moet bij vereniging van gemeenten er een nieuw beleidsplan voor de nieuwe kerkelijke gemeente worden opgesteld.
De basis voor dit beleidsplan is het door de gezamenlijke kerkenraden vastgesteld beleidsplan op 21 oktober 2015.

De naam van de nieuwe kerkelijke gemeente wordt Protestantse Gemeente te Sint Kruis & Aardenburg vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 11 januari 2016.

De nieuwe gemeente is ontstaan uit de Hervormde Gemeente Aardenburg, Gereformeerde Kerk Aardenburg en Hervormde Gemeente Sint Kruis

De titel voor dit beleidsplan is ontleend aan een vers uit het nieuwe liedboek en de diepgang van het lied refereert aan de missie van onze gemeente, waarvoor wij Gemeente willen zijn in deze tijd.
Volgens de plaatselijke regeling stelt de kerkenraad telkens voor een periode van vier  jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad heeft de leden van de gemeente in een gemeenteberaad op 22 mei 2016  in de gelegenheid gesteld hun mening over dit beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijzigingen vast.
 
 1. De stad Aardenburg
Aardenburg kent een zeer rijke historie.
Aardenburg is een van de oudste nederzettingen van Nederland en was al in de Romeinse tijd bewoond. Her en der zijn er restanten van deze nederzettingen te zien. Een voorbeeld daarvan zijn de countouren van het castellum vlakbij de Vorsterman van Oyenschool. De vele vondsten bij opgravingen zijn gedeeltelijk tentoon gesteld in het Museum van Aardenburg.
Rond 1672 werd de stad zwaar aangevallen door de Fransen.  Met man en macht, vrouwen en kinderen werden ze uiteindelijk afgeslagen. Een fraai schilderij hangt in het Belfort van Sluis. Het heet de “Berenning”.
Er zijn drie kerkgebouwen in Aardenburg. De Sint Baafskerk, De Heilige Maria Hemelvaartkerk, eigendom van de Katholieke Kerk en de Vermaning, eigendom van de Doopsgezinde Gemeente.
Aardenburg heeft een voetbalvereniging (AVC) ,  Schuttersvereniging, een mooi open lucht zwembad en een tennisbaan. Ook kent het een fanfare; de Koninklijke Muzieksocieteit Aardenburgsche Fanfaren.
Voorzieningen zoals een slager, een bakker, een dames en herenkapper en een supermarkt. Verschillende restaurants en een drietal hotels.
Per 1-1-2016 woonden er in de kern 2342 mensen.
 
 1. Sint Kruis

Het dorp is aan het eind van de 12e eeuw gesticht door monniken van de cistercienzer abdij Ter Doest uit het West-Vlaamse Lissewege.
Kerk en toren dateren uit de 14de eeuw. De toren had hoger moeten worden. In de tijd van de Reformatie was de kerk ruim twee keer zo groot als nu. De meerderheid van de dorpelingen bleef de moederkerk trouw na de reformatie. In 1845 telde het dorp 320 Rooms-katholieken en 280 Nederlands Hervormden. In de 80-jarige oorlog liep de kerk zware schade op door toedoen van de Spanjaarden. De Protestanten maakten, nadat ze bezit hadden genomen van de kerk, korte metten met het koor. Bovendien verdwenen het dwarspad en de zijbeuken. Tenslotte werd het schip nog ingekort.
Per 1-1-2016 woonden er in de kern 335 mensen. Het dorp was van 1796 tot 1 april 1946 een zelfstandige gemeente.
In 1944 werd de kerk zwaar getroffen bij de slag om de Schelde. Bij herstel van de oorlogsschade is in 1944 een deel van het schip ingericht als consistorie. Er staat één kerkgebouw in Sint Kruis. Hierin huist de Nederlands Hervormde gemeente van Sint kruis. De bijbehorende toren is eigendom van de burgerlijke gemeente Sluis. Er is ook een begraafplaats aanwezig welke eigendom is van de Hervormde Kerk Sint Kruis.
Sint Kruis heeft een voetbalvereniging en een dorpsraad. Beide verzorgen een toneeluitvoering, carnaval, kermis etc. Sint Kruis is één café rijk namelijk café Zeelandia.(Bij Greetje)

 
 1. De Protestantse Gemeente te Sint Kruis & Aardenburg
Op 1 mei 2004 is landelijk de Protestantse Kerk in Nederland ontstaan uit de fusie tussen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland  en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.
Onze gemeente is in juli 2016 ontstaan uit de federatie tussen de Gereformeerde Kerk Aardenburg en de Hervormde Gemeente Aardenburg en de zelfstandige Hervormde Gemeente Sint Kruis.
Federatie Protestantse Gemeente i.w. te Aardenburg
Beide kerkgenootschappen Gereformeerde Kerk Aardenburg en Hervormde Gemeente Aardenburg werkten sinds 1993 intensief samen op het gebied van kerkdiensten en gemeente zijn. De stoffelijke aangelegenheden waren gescheiden. In 2000 zijn de liquide middelen samengevoegd. De onroerende goederen en de diaconieën bleven in financieel opzicht gescheiden.
Hervormde Gemeente Sint Kruis
De Hervormde Gemeente Sint Kruis vormde sinds 1920 een combinatie met de Protestantse Gemeente i.w. te Aardenburg.
De combinatie hield in dat de predikantsplaats werd gedeeld.

De fusie tussen beide gemeenten was noodzakelijk omdat beide gemeenten niet meer zelfstandig konden functioneren zowel in financieel opzicht als op het personele vlak, bemensing van kerkelijke functies.
Met de fusie kreeg de kerkenraad toestemming van het Regionaal College Behandeling Beheerszaken een dominee te beroepen op 50% basis.
Sint Baafskerk :
De Sint Baafskerk eigendom van de Hervormde Gemeente Aardenburg is met de fusie overgedragen aan de “Protestantse stichting vrienden Sint Baafskerk te Aardenburg”. De Sint Baafskerk was een te groot financieel risico voor de nieuwe kerkelijke gemeente. Bedoeling is de Sint Baafskerk op termijn over te dragen aan de eigenaar beheerder van het rijksdeel van de Sint Baafskerk de Nationale Monumentenorganisatie (NMO)

 
 1. Opbouw van de Protestantse Gemeente Sint Kruis & Aardenburg
Peiling juni 2015 (Nieuwe cijfers)

Aardenburg Hervormd en Gereformeerd                                              

Belijdende leden                               92
Doopleden                                        121
Meegeregistreerd/ongedoopt             128
Totaal                                               341            
 

Sint Kruis Hervormd

Belijdende leden                               16
Doopleden                                        43
Meegeregistreerd/ongedoopt             25
Totaal                                               84

Na de fusie totaal 425 
 1. Kerkenraad

Volgens de plaatselijke regeling bestaat de kerkenraad  uit minimaal negen ambtsdragers, te weten vijf ouderlingen waarvan twee ouderling kerkrentmeester, drie diakenen en de predikantsplaats.  Ouderlingen en diakenen vervullen de aan hen toebehorende taken.
De kerkenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar, dat is maandelijks met uitzondering van augustus en december. Volgens de plaatselijke regeling vergadert de kerkenraad minimaal zes keer per jaar.   
De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen. Het moderamen bestaat uit vijf personen, de voorzitters van de kerkenraad, college van kerkrentmeesters, college van diakenen, predikant en scriba. Deze bereiden de kerkenraads- vergadering voor en stellen de agenda op.
Het college van kerkrentmeesters bestaat volgens de plaatselijke regeling uit minimaal drie leden, twee ouderling-kerkrentmeesters en een kerkrentmeester. Het huidige college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden de overige leden waaronder de administrateur zijn adviseur van het college van kerkrentmeesters. Wanneer het college uitbreidt moet volgens de kerkorde de meerderheid van het college bestaan uit ouderling-kerkrentmeesters.
De kerkrentmeesters wijzen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De  voorzitter moet een ouderling-kerkrentmeester zijn. De kerkrentmeesters vergaderen apart. Het streven is om minimaal drie keer per jaar te vergaderen.
Het college van diakenen bestaat volgens de plaatselijke regeling minimaal uit drie leden. Het wijst uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Het streven is om minimaal vier keer per jaar te vergaderen.
Twee keer per jaar is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering met de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg.

 
 1. College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters vertegenwoordigt de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden (van niet diaconale aard) en heeft kerkordelijk tot taak:
1. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en
onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en
werken van de gemeente
2. het beheren van de goederen van de gemeente;
3. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
4. het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
5. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en
ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in
dienst van de gemeente werkzaam is;
6. het bijhouden van de registers van de gemeente in LRP.
7. het beheren van de archieven van de gemeente;
8. het beheren van de verzekeringspolissen
Binnen de Protestantse gemeente te Sint Kruis & Aardenburg wordt deze taak specifiek vorm gegeven zoals in het vervolg van dit hoofdstuk wordt beschreven.
9.1 Opdracht
Het college van kerkrentmeesters heeft als opdracht voorwaarden in materiële en financiële zin te scheppen om het Vieren, Dienen en Leren mogelijk te maken. Van deze drieslag behoren vooral de voorwaardenscheppende activiteiten voor het Vieren en Leren tot de taak van het college van kerkrentmeesters
9.2 Het realiseren van deze opdracht.
De elementaire taken van het college van kerkrentmeesters zijn de volgende:
9.2.1Verwerving van geldmiddelen
 • De actie Kerkbalans in de maand januari ter verkrijging van vaste vrijwillige
   bijdragen.
• Collecteren tijdens de erediensten voor het beheer van de kerk
• Extra acties t.b.v. specifieke doelen. Een voorbeeld van zo'n dergelijke actie is
  de braderie en hobbymarkt. De opbrengst hiervan is altijd t.b.v. het orgelfonds
9.2.2. Beheer van de financiële middelen
Om de middelen zo goed mogelijk te verdelen en te zorgen dat de gemeente aan alle drie de uitgangspunten toekomt, stelt het college van kerkrentmeesters jaarlijks een begroting en een rekening op die ter goedkeuring aan de kerkenraad wordt voorgelegd.
Het college legt de ontwerpbegroting voor 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar aan de kerkenraad voor. Voor 1 mei de jaarrekening van het afgelopen kalenderjaar. De begroting en jaarrekening worden in samenvatting aan de gemeente gepubliceerd en in de gelegenheid gesteld hun zienswijze bekend te maken. Daarna wordt de begroting en jaarrekening door de kerkenraad vastgesteld en opgestuurd naar het Regionaal college behandeling van beheerszaken van de Protestantse Kerk Nederland.
Het financiële beleid van het college is erop gericht dat er jaarlijks een acceptabele, zo mogelijk sluitende, begroting overlegd kan worden. Dat houdt in dat bij het ontwikkelen van activiteiten, het aangaan van verplichtingen en het voeren van personeelsbeleid het college een sturende rol vervult. Wanneer er aanvullende wensen zijn vanuit de gemeente, dan zal de gemeente daar ook de financiële consequenties van moeten dragen en de middelen daarvoor beschikbaar dienen te stellen. Het beleid van het college is er op gericht om zo effectief mogelijk om te gaan met de liquide middelen.
9.2.3 Werkgever
Het dienstverband van de kerkelijke werkers, zoals administrateur, pastoraal werker, is een primaire taak van het college van kerkrentmeesters. Daarbij zal worden uitgegaan van de arbeidsvoorwaarden zoals die door de landelijke organen zijn opgesteld. Voor kerkelijk werkers, zoals administrateur, pastoraal werker treedt het college op als werkgever. Predikanten zijn in dienst van de Protestantse Kerk Nederland.
9.2.4 Beheer gebouwen
Onderhoud en exploitatie van het kerkgebouw, pastorie en huizen komen voor rekening van de kerkelijke gemeente. Bij het onderhoud is het streven dit als goed rentmeester te doen en daarom met duurzame middelen te herstellen en bouwen.
Het verbruik van energie wordt zo laag mogelijk gehouden door, waar mogelijk en van toepassing, gebruik te maken van de huidige stand der techniek.
Begin 2015 is er in de consistorie en in de kerk Wifi beschikbaar gesteld.
9.2.5 Beheer archieven
Het beheer van zowel de statische als de dynamische archieven behoort tot de
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters.
9.2.6 Bijhouden ledenregister
In 2011/12 is het nieuwe ledenregistratie systeem van de PKN ingevoerd. Dit is een “webbased”systeem. Het streven van het college van kerkrentmeesters is om de landelijke ontwikkelingen direct te volgen en zodoende steeds de nieuwste versie toe te passen.
9.2.7 Onderhoud
Om de kerkgebouwen en de pastorie en verhuurde huizen in goede staat van onderhoud te houden en om de uiterlijke uitstraling in de omgeving positief te houden dient jaarlijks een substantieel bedrag geïnvesteerd te worden. Om meer grip te krijgen op de onderhoudskosten waar we de komende jaren mee geconfronteerd zullen worden, zal worden gewerkt aan de opstelling van een meerjaren onderhoudsplan voor al het onroerende goed. Waar nodig zullen specifieke financiële acties gehouden worden. Voor de pastorie is er nu een mogelijkheid om tezamen met de restauratie van het Weeshuis een subsidie te ontvangen van 70% van de kosten. Al met al zullen we zelf nog ongeveer
€ 60.000 moeten bijbetalen voor het onderhoud. Dit zullen we voor 2016 moeten budgetteren.

9.2.8 In stand houden van de Sint Baafskerk
Met de fusie tot Protestantse gemeente te Sint Kruis & Aardenburg is tevens een aparte stichting opgericht voor het eigendom en beheer van de Sint Baafskerk.
De opzet was het eigendomdeel van de Hervormde gemeente Aardenburg over te dragen aan de Nationale Monumenten organisatie (NMO).
Sinds 15 januari 2016 heeft NMO het rijksdeel van de Sint Baafskerk overgenomen.
De kerk bestaat uit twee delen. De wandelkerk is leeg (westelijk) en gaat over via een koorhek in de preekkerk. De wandelkerk is eigendom van NMO en de preekkerk was eigendom van de Hervormde gemeente Aardenburg.
Omdat de kerkenraad de fusie van de kerkelijke gemeenten wilde bespoedigen en het in die tussentijd niet mogelijk was de Sint Baafskerk over te dragen aan het NMO is de Protestantse stichting vrienden Sint Baafskerk te Aardenburg opgericht. De stichting is opgericht onder kerkelijk recht en valt onder de ANBI-status van de Protestantse Kerk Nederland.
Het bestuur van de stichting wordt voorlopig gevormd door het college van kerkrentmeesters. Anderen van buiten de kerkelijke gemeente kunnen toetreden tot het bestuur.
De stichting is verantwoordelijk voor het eigendom, het beheer en de exploitatie van de Sint Baafskerk.
De kerkenraad heeft voor de oprichting een taxatierapport op laten stellen om het deel eigendom van de Hervormde gemeente Aardenburg te laten restaureren. De Hervormde gemeente Aardenburg geeft 30% van het totaalbedrag mee van de uitkomst van het taxatierapport als bruidschat.
De kerkenraad is er hierbij vanuit gegaan dat 70% van de restauratiekosten gefinancierd wordt door het Rijk, Provincie Zeeland en Gemeente Sluis.
Het is aan het stichtingsbestuur andere fondsen aan te boren zoals “Goede doelen”.
Het monumentale Flenttrop orgel gaat tevens mee over naar de stichting. Met het orgel kan de stichting inkomsten genereren om de exploitatie van de Sint Baafskerk rond te krijgen.
Voor het gebruik van de kerk en het orgel is de Protestantse gemeente te Sint Kruis & Aardenburg jaarlijks een huurbedrag verschuldigd.
De hoogte van het huurbedrag wordt vastgesteld tussen het stichtingsbestuur en het college van kerkrentmeesters.
Naar de toekomst toe blijft nog altijd het doel het eigendomdeel Sint Baafskerk van de stichting over te dragen aan het NMO. De stichting kan dan wellicht blijven bestaan als beheerder van de kerk maar niet meer financieel verantwoordelijk.


De Sint Baafs is voor velen in Aardenburg niet zomaar een gebouw. Het is een ontmoetingsplaats, een plaats om te bidden en te zingen. Het Bachcomite heeft ter gelegenheid van een jubileum een gedicht laten maken:
Monument
Traditie van het oor
Door duizend koren gehandhaafd
Een uitdijend heelal van stemmen
Dwingt ons ieder jaar omhoog:
Aardenburg & Bach achterna
O lamm Gottes, neuriën de doden
(Wie hoort dan niet?)

Leven en hiernamaals op 1 lijn
De klimpartij naar een God
Op het ritme van het lijden
Boven de sopranen uit
Het ruisen van Zijn Bloed
(Sint Baafs, jouw stenen hart
Gunt ons dit wonder)

Of met andere woorden: Naast de taal van steen, opgetast in eeuwenoude kerken als de Sint Baafs in Aardenburg, is er ook een innerlijk gebinte dat mensen wil schragen om te volharden in waken, het houden van de wacht.

 
 1. College van Diakenen

Visie: “Doe wel en zie niet om”.
Deze tekst is afgeleid uit Lucas 9 vers 62. Doorgetrokken naar de visie van de diaconie betekent dit niet wat achter uw rug is, bewonderen. Maar aanpakken wat voor u ligt. Onvoorwaardelijk, besluitvaardig, radicaal. Vooruitlopen en inmiddels achterom kijken, dat gaat gauw genoeg mis. Niet achterom kijken. Maar wij zijn allemaal mensen die toch wel heel graag omkijken. Vanuit het heden naar het verleden. En dan is er in dat verleden soms zoveel dat we omklemmen. Houden wat je hebt. Geen schepen achter je verbranden. Maar daar zet Jezus in deze tekst een streep doorheen. Wees geen besluiteloos mens.

Missie:
Diaconie is afgeleid van Griekse woord diakonia dat dienst betekent. Diaconie en diaconaat zegt ons dienstbaar te zijn aan onze medemens. We zijn er voor mensen in nood, ver weg en dichtbij, binnen en buiten de gemeente. Daarbij baseren wij ons op de Bijbelse begrippen gerechtigheid, barmhartigheid en solidariteit. Ook nemen we als diaconie het rentmeesterschap over deze aarde in onze opvatting en uitdraging mee.

De kerk, de gemeente van Jezus, is er niet voor zichzelf, ze moet allereerst dienstbaar zijn. Ze heeft als belangrijkste taak om iets van de bedoelingen van God zichtbaar te maken in en aan de wereld. Aan deze diaconale opdracht kan de kerkelijke gemeente concreet gestalte geven door te delen wat
haar aan gaven is geschonken, door te helpen waar geen helper is, en door -in Gods naam- te pleiten voor rechtvaardigheid daar waar onrecht plaatsvindt.
Dat is dan niet beperkt tot de eigen gemeente, plaats of land, maar kan zo nodig een wereldwijde opdracht zijn.
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis & Aardenburg ziet het daarbij als haar missie:
• de kerkelijke gemeente bewust te maken van deze eerste, diaconale opdracht
•de kerkelijke gemeente ertoe te bewegen haar gaven te delen,
•de noden en het onrecht in onze samenleving aan de orde te stellen,
•te helpen waar geen helper is en wel te doen waar welgedaan moet worden,
•aandacht hebben voor milieu, duurzaamheid en de omgang met wat leeft en groeit op deze aarde
•te werken aan een meer rechtvaardige samenleving , waarbij de diaconie niet alleen namens, maar vooral ook samen met die kerkelijke gemeente aan
deze missie gehoor wil geven.

Doelen en taken:
Oog hebben voor eventuele noden en behoeftes die er mogelijk leven en het bijstaan van mensen in Aardenburg en Sint Kruis die in financiële problemen
zitten. Deze worden door de diaken aan het moderamen bekend gemaakt en later in de diaconie aan de orde gebracht waarbij de anonimiteit van de perso(o)n(en) gewaarborgd blijft. Verder het ondersteunen van vluchtelingen/daklozen in de regio die het moeilijk hebben.
Met maatschappelijk werk en regionaal overleg, bijdragen aan oplossingen voor mensen zonder kansen.

Functioneren binnen de kerkdienst:
Binnen de kerkdienst zijn er verschillende activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de diaconie vallen. Dit zijn:
•begroeting van de kerkgangers en uitdeling van de nieuwsbrief, eventuele liturgieën, of ander folder materiaal.
•het opstellen van het collecte rooster (elke collecte wordt afgedragen aan een goed doel of het is een verplichte landelijke collecte).
•het eventueel via Kerkklanken vooraf bekend maken van speciale collecte doelen.
•tijdens de dienst collecteren voor het diaconaal doel.
•het verzorgen van de avondmaalsviering in de beide kerkgebouwen (Sint Baafskerk en Sint Kruis) en verzorgingshuis Coensdike
•voorbeden bij bijvoorbeeld speciale collectes, gebeurtenissen, noden in de wereld en bij de avondmaalsviering
•samenwerking met diaconieën in de regio, in het Diaconaal werkverband.
•Het collecterooster wordt jaarlijks door de diaconie in concept opgesteld en vervolgens in een kerkenraadsvergadering vastgesteld. Het beleid van de diaconie is erop gericht zo veel mogelijk rekening te houden met het belang van de zwakkere.

Avondmaal
Ongeveer vijf keer per jaar wordt een avondmaalsviering gehouden waarvan drie in oecumenisch verband n.l.: in januari met de Gebedsweek voor de eenheid, met Pinksteren en tijdens de kermis Sint Kruis in de feesttent. Op Witte Donderdag of Goede Vrijdag; de overige avondmaalsvieringen worden vastgesteld in overleg met de kerkenraad.

Functioneren binnen de kerkelijke gemeente:
Diaconale functies binnen de kerkelijke gemeente zijn:
• aandacht voor ouderen
• ouderenreis (eventueel met aangepaste zorg)
• directe hulpverlening
• aandacht geven aan mantelzorgers/ouderenzorg en ouderpastoraat
• aandacht voor de jeugd

De diaconie ondersteunt financieel de jaarlijkse Zeeuwse week met het Roosevelthuis in Doorn.

Gast aan tafel
Eenmaal per maand kookt een enthousiaste kookploeg voor mensen die gewoonlijk alleen thuis eten. Kerk en keuken is een gezellige bijeenkomst voor ieder, jong of iets minder jong, die wel (weer) eens samen met anderen wil eten. Zo nodig wordt ook voor vervoer gezorgd.
 
Voedselbank
Omzien naar elkaar is omzien naar de minstbedeelden in onze samenleving. Vele mensen zijn niet meer in staat om zichzelf en hun eventuele gezinsleden van (genoeg) voedsel te voorzien en moeten een beroep doen op de voedselbanken. In Aardenburg wordt dit uitgevoerd door de Doopsgezinde Gemeente. De voedselbank staat op het collecterooster. Indien nodig ondersteunt de Diaconie dit goede doel met een extra bijdrage.

Financiën:
Het college van diakenen vertegenwoordigt de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard. Jaarlijks legt het college een begroting en een rekening ter goedkeuring voor aan de kerkenraad.
Het college legt de ontwerpbegroting voor 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar aan de kerkenraad voor. Voor 1 mei de jaarrekening van het afgelopen kalenderjaar. De begroting en jaarrekening worden in samenvatting aan de gemeente gepubliceerd en in de gelegenheid gesteld hun zienswijze bekend te maken. Daarna wordt de begroting en jaarrekening door de kerkenraad vastgesteld en opgestuurd naar het Regionaal college behandeling van beheerszaken van de Protestantse Kerk Nederland.

De ons toevertrouwde middelen vragen van ons een goed en verantwoord beheer dat met name gericht is op diaconale doelen.
Dit vraagt een actief rente beleid waaruit we voornamelijk onze inkomsten uit generen aangezien we geen speculatieve posities willen innemen.
We zullen ons verder inzetten om de teruggang in collecteopbrengsten middels gerichte publicaties/communicatie over de collectedoelen en
de collecteopbrengsten, tegen te gaan.

De diaconie haalt haar inkomsten uit:
-Collecten
-Rente op spaarrekeningen
-Huur en pachtinkomsten
Het toevertrouwde kapitaal mag volgens de regels van het RCBB (Regionale College Behandeling Beheerszaken) slechts gebruikt worden voor diaconale doeleinden.
Het streven van de diaconie is om alleen een werkkapitaal op de lopende rekening aan te houden, waarmee we een paar maanden tot 1 jaar onze
maandelijkse verplichtingen kunnen voldoen tot een maximum van € 25.000,-. Dit werkkapitaal is afkomstig van opbrengsten van diaconale collectes, giften en/of legaten en het financiële rendementen.
 
Het college bezit een aantal woningen aan het Ruiterskwartier, de Landstraat en Weststraat Aardenburg, Dorpsstraat 2 te Sint Kruis, welke voor de verhuur bestemd zijn. In voorkomende gevallen ontvangen huurders een zogenaamde diaconale korting.
Verder bezit het college ongeveer 37 ha grond dat wordt verpacht.
Na de fusie is het beleid er op gericht de jaarlijkse pachtcontracten te harmoniseren naar meer marktconforme prijzen, daarbij rekening te houden met de diaconale omstandigheden.
Uitbreiding visie naar de toekomst gericht:
Met de snel veranderende wereld en haar vooruitzichten moeten we als diaconie ook voortdurend meebewegen. Inspelen op lokale situaties bij verslechterende economische condities. De vergrijzing van de maatschappij met haar verdere individualisering en daarmee grotere vereenzaming noopt ook daar meer aandacht aan te schenken.

Daarnaast willen we de jeugd ook meer betrekken bij onze activiteiten. Om ook met de problemen die we tegenkomen als diakenen en de keuzes die we
moeten maken mee te denken in het streven tot een leefbare wereld te komen waar we voortdurend naar elkaar omzien. En zeker om te trachten
de jeugd en ook wat oudere jeugd de kerk niet vaarwel te zeggen maar meedenken in de richting die de kerk op zou moeten gaan.

Ook mensen met een handicap of mindere talenten verdienen een plaats in deze wereld. Een diaconale taak om overheden en onze gemeente daar blijvend op
te wijzen. Verder wil de diaconie meer aandacht gaan besteden aan ondersteuning van vluchtelingenwerk.

De snelle veranderingen op maatschappelijk gebied vragen om oplossingen die niet altijd uit het verleden komen maar opnieuw vorm gegeven moeten worden waarin de kerk haar positie moet bepalen. Meer eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij leidt tot lagere sociale zorg.


De relatieve welvaart brengt ook directe communicatie met de moderne techniek dichtbij. Ook dat vraagt bezinning welke diaconale aandacht vragen.

Het streven is geregeld diaconale informatie op onze website www.pknaardenburg.nl te plaatsen. We denken daarbij aan nieuws of info rond diaconale doelen of anderszins.

Jaarlijkse evaluatie:
Eenmaal per jaar zullen al onze activiteiten worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld of geactualiseerd. Deze actualisering gebeurt in samenspraak met de kerkenraad.


 
 1. Pastoraat

Onder pastoraat verstaat onze gemeente: “Omzien naar elkaar”, Van predikant naar gemeenteleden, maar ook van gemeenteleden naar elkaar. Het ziekenhuisbezoek is in de eerste plaats een taak van de predikant. Bij langdurige opnames is een beroep op één van de geestelijke verzorgers, verbonden aan de instelling, gewenst. De vraag is de laatste tijd minder.
Een aantal vrijwilligers bezoekt gemeenteleden bij ondermeer jubilea, kroonverjaardagen en geboortes, althans dat was de gewoonte. Nu wordt daar minder aandacht aan besteed. In de toekomst willen we dit weer optimaal gaan invoeren.
Nieuw ingekomen leden worden verwelkomd door een vrijwilliger en worden verrast met een bloemetje. Ook wordt het laatste exemplaar van kerkklanken overhandigd zodat alle relevante informatie voor handen is. De vrijwilliger ontvangt de informatie van de ledenadministrateur.
Het ziekenbezoek thuis en begeleiding van nabestaanden na een overlijden, behoren tot het speciale aandachtsveld van de predikant. Zo nodig kan een beroep gedaan worden op ambtsdragers, die zich vrijwillig beschikbaar stellen voor dit stukje pastoraat. Speciaal voor het pastoraat ten behoeve van de in het woonzorgcentrum Coensdike woonachtige leden, is er een ouderling bevestigd voor bezoekwerk en bijstand bij de protestantse vieringen aldaar.
Een werkgroep van vier vrijwilligers verzorgt iedere maand een maaltijd onder het motto Gast aan tafel. Woensdagmiddag van twaalf tot twee.  In de winterperiode wordt er in de consistorie een restaurant ingericht. Maximaal 24 personen kunnen dan genieten van een warme maaltijd. Hieraan kunnen ook niet leden aan deelnemen. Iedereen is welkom. In de zomerperiode kan er naar de ontmoetingsruimte worden uitgeweken, zodat er meer dan 24 personen kunnen eten wat de pot schaft.
 

 
 1. De Eredienst

Vanaf 1 oktober 2014 zijn we vacant. De beroepingscommissie is inmiddels aan de slag om op zoek te gaan naar een partime 50% predikant.
Vanaf  2016 werken we intensiever samen met de Doopsgezinde Gemeente om  iedere week een eredienst in Aardenburg Sint Kruis te houden.
Met de Doopsgezinde Gemeente is afgesproken dat we welkom zijn in elkaars diensten. Aangezien het kerkelijk bezoek in beide kerken terug loopt versterken wij hiermee elkaars diensten. De eerste en derde zondag van de maand gaan we naar de Doopsgezinde kerk, de tweede en vierde zondag van de maand gaan we naar de Sint Baafskerk / Protestantse kerk Sint Kruis. Op de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen vindt jaarlijks de afstemming van de erediensten plaats.
Naast de Christelijke feestdagen zijn er rond Bid- en Dankdag en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar bijzondere vieringen. De Paasviering wordt traditiegetrouw afgesloten met het zingen van liederen over de opstanding van Christus, waarbij de gemeente in een kring staat op de graven in het oudste deel van de kerk. Ongeveer vijf maal per jaar vieren we als gemeente de Maaltijd van de Heer. Op gebedsweek voor de eenheid, Witte Donderdag, Pinksteren en in de feesttent in Sint Kruis. De overige keren in overleg met de kerkenraad.
Oecumenische vieringen worden georganiseerd door de Interkerkelijke Contact Commissie. Dat zijn de oecumenische vieringen in januari met de gebedweek voor de eenheid, de Pinksterviering, de dienst in de feesttent Sint Kruis tijdens de kermis en de Culturele kerkdienst aan het eind van de Culturele week.
In de winterperiode worden de erediensten gehouden in de Protestantse kerk Sint Kruis. In de maanden juli en augustus in de Sint Baafskerk. De reden hiervan is de hoge stookkosten in de winter en in de zomerperiode trekt de eredienst in de Sint Baafskerk toeristen. In de overige maanden is er minimaal één dienst in de Protestantse kerk Sint Kruis.
Rouw- en trouwdiensten worden in de Sint Baafskerk of Protestantse kerk Sint Kruis gehouden. Voor leden van onze gemeente, die jaarlijks hun kerkelijke bijdrage voldoen is de kerk tegen een aangepast tarief beschikbaar. De overige leden en buitenstaanders die de kerk willen gebruiken betalen hiervoor een volgens kerkenraadbesluit vastgestelde vergoeding.  De kerkenraad heeft op voorstel van het College van Kerkrentmeesters ingestemd met afspraken inzake verhuur van de kerk voor andere gelegenheden (concerten, manifestaties, etc.) Belangrijk voorbehoud is dat de kerk ten allen tijde beschikbaar is ingeval van bijzondere vieringen ten behoeve van de eigen protestantse gemeente. Uitzonderingen daar gelaten.

Woonzorgcentrum Coensdike
In Coensdike wordt extramurale zorg aangeboden in de vorm van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding aan ouderen. Deze extramurale zorg kan variëren van weinig tot veel hulp, afhankelijk van de geïncideerde zorg. In het woonzorgcentrum wordt een op maat gesneden pakket van dienstverlening voor wonen, zorg en service geboden, in een sociale, veilige en prettige leefomgeving. De medewerkers van ZorgSaam Coensdike staan 24 uur per dag paraat voor 'zorg op maat'.
Eenmaal per maand  (behoudens de zomervakantie) vindt er op donderdagmorgen een protestantse kerkdienst plaats voor bewoners en belangstellenden in de kerkzaal. De predikant wordt daarin bijgestaan door de ouderling van dienst, die speciaal voor het pastoraat in Coensdike is bevestigd. Twee keer per jaar is er een viering van de Maaltijd van de Heer. Op woensdag zijn er tweewekelijks Rooms-katholieke vieringen voor bewoners en belangstellenden.
Rondom Kerst is er een oecumenische viering, die voorbereid wordt door de Interkerkelijke Contact Commissie.

Ouderenpastoraat

We willen aandacht blijven besteden aan het ouderenpastoraat in onze gemeente, gezien de leeftijdsopbouw.

 
 1. Kerkelijke activiteiten voor de jeugd

Ondanks dat de kerkenraad het jeugd en jongerenwerk belangrijk vindt, zijn er op dit moment geen activiteiten omdat er nauwelijks kinderen de eredienst bezoeken. Binnen de regio West-Zeeuws-Vlaanderen zijn er jeugdclubs die we ondersteunen. We ondersteunen een jeugdwerker via Jota voor de komende drie jaar. Waar in de regio activiteiten voor de jeugd wordt ondernomen, zullen wij dat ondersteunen.
 
 1. Zending

Voor activiteiten van de zending is er geen belangstelling meer.  Er wordt gecollecteerd voor kerk in actie.
 
 1. Gemeenteleven: Toerusting en meedenken.
Binnen onze gemeente zijn er diverse groepsactiviteiten, zoals de Hobbyclub (dinsdagmiddag)  en de Cantorij (woensdagmorgen). In juli zijn we paraat op de Braderie. Begin november houden we de traditionele Hobbymarkt.  Doel opbrengst is het Flentrop Orgel.  Leer- en gesprekskringen worden aangeboden, vooral in breder verband. Onze Gemeente is eigenlijk een familie waar we “omzien naar elkaar”. Aan het begin van het nieuwe seizoen is er een gemeentezondag om de gemeenschapszin te bevorderen.  Wanneer de diensten in de Sint Baafskerk plaats vinden drinken we na afloop van de kerkdienst koffie in de ontmoetingsruimte van de kerk. Bij de gezamenlijke diensten in de Doopsgezinde Kerk is het altijd koffiedrinken na afloop .

 
 1. Kerkklanken
Kerkklanken is het contact- en mededelingen orgaan van onze gemeenteleden. De redactie bestaat gewoonlijk uit twee gemeenteleden en de predikant.  Het blad verschijnt tussen de vijf en zes keer per jaar. Nadat het blad is gedrukt, wordt het verdeeld over de verschillende wijken, waarna het wordt bezorgd. Ook wordt het blad integraal op onze website www.pknaardenburg.nl geplaatst zodat het over de hele wereld te lezen is. Het blad bevat ondermeer een overzicht van de kerkdiensten, voorgangers  en het collecterooster.  Aankondigingen van kerkelijke activiteiten, zoals kringwerk, mededelingen vanuit de kerkenraad, gemeentenieuws en andere ingekomen berichten van gemeenteleden of van organisaties of verenigingen. Op de achterzijde is informatie met belangrijke adressen en gegevens. Voor gemaakte kosten voor drukwerk en distributie/verzending van het kerkblad wordt € 10 gevraagd. Leden  die jaarlijks minimaal  € 250 bijdragen ontvangen het kerkblad gratis. Tegen betaling ontvangen mensen elders ook het kerkblad per post. Alle scriba’s in West Zeeuwsch Vlaanderen ontvangen ook ons blad.

 
 1. Zustergemeente Arcus
Samen met de Hervormde Kerk in Sint Kruis onderhouden we een gemeentecontact met Arcus, één van de Unitarische Gemeente in Roemenie, Transsylvanie.  De diaconiecollecte is twee keer per jaar voor onze zustergemeente. De nieuwe Paaskaars wordt geschonken als teken van verbondenheid. Geregeld vinden er over en weer bezoeken plaats.  Inmiddels hebben we een drietal voorgangers mogen ontmoeten in de tijd. Er is onlangs een nieuw domineesgezin aangetreden. Voor de continuïteit gaat er binnenkort een delegatie van ons naar Arcus op bezoek.

 
 1. Contact plaatselijke gemeente en parochies

Cluster Protestantse kerken

Sinds 2010 is er een samenwerkingsverband met de Protestantse kerken in West-Zeeuws Vlaanderen. Deze vormen een cluster van kerken.
Het cluster in de regio is opgericht om de samenwerking tussen de protestantse kerken in de regio te bevorderen. Met het oog op het steeds ouder worden van trouwe gemeenteleden en het ontbreken van betrokken jonge gezinnen loopt het kerkbezoek en daarmee de kerkelijke bijdragen terug.
Daarnaast is het moeilijk nieuwe ambtsdragers te vinden of vrijwilligers voor kerkelijke activiteiten. Wij verwachten op termijn dat het onvermijdelijk is dat er één kerkelijke gemeente ontstaat in West-Zeeuws-Vlaanderen waar onze kerkelijke gemeente onderdeel van uit gaat maken. De kerkenraad durft momenteel nog geen termijn te noemen wanneer dit zal zijn.
Het cluster organiseert regionale vieringen gehouden onder het thema “Veelkleurig Vieren”. Met Hemelvaartsdag, laatste zondag juli, startzondag en de zondag tussen kerst en oudjaar.
Een aantal keer per jaar komt het clusterteam en de clusterraad bijeen om de activiteiten en diensten met elkaar te bespreken. Maandelijks wordt er een regionale activiteitenkalender uitgegeven.

Interkerkelijke contact commissie

De Interkerkelijke Contact Commissie is een contactorgaan tussen de plaatselijk kerkelijke gemeenten en de parochie te Aardenburg. Deze commissie bestaat al sinds 1974. Het voorzitterschap rouleert per vergadering. Er is en scriba en een penningmeester. De commissie bereidt ondermeer de oecumenische diensten, dodenherdenking en een vesperdienst tijdens Advent voor.
In Woonzorgcentrum Coensdike vindt rond Kerst een oecumenisch viering plaats. Op Wereldsgebedsdag is er een gebedsdienst, welke wordt voorbereid door een aantal vrouwen.
Sinds een aantal jaar vinden er in het najaar ‘oecumenische’ vormingsavonden plaats, die georganiseerd wordt door pastores en predikanten van West Zeeuwsch-Vlaanderen voor gemeenteleden, parochianen en buitenstaanders.
Vanuit de Doopsgezinde gemeente worden maandelijks activiteiten georganiseerd onder de naam “Golfslag” . Met de Doopsgezinde kerkenraad is afgesproken dat ook de activiteiten van de protestantse gemeente een plaatsje krijgen in “Golfslag”  en gezamenlijk optrekken in het geven van publiciteit aan de activiteiten.

 
17. Contacten en activiteiten in de      samenleving.

Culturele kerkdienst

De Stichting Cultureel Aardenburg  organiseert in de zomerperiode een culturele week. Gedurende deze week staan er in Aardenburg en in de Sint Baafskerk kunstwerken ter bezichtiging. In samenwerking met de Stichting vindt er sinds 2001 aan het eind van de week op zondag een culturele  kerkdienst plaats.
Deze dienst wordt voorbereid door de Interkerkelijke Contact Commissie, en staat in het teken van het thema dat in deze week centraal staat. Er is een gastspreker en een alternatieve invulling van de kerkdienst wordt op prijs gesteld. De culturele kerkdienst wordt met name door veel niet-kerkelijke betrokken mensen bezocht

Braderie

Ieder jaar vindt er tweemaal per jaar een braderie plaats. In Mei en in Juni. Thans georganiseerd door de Carnavalsvereniging. Ook onze gemeente is vertegenwoordigd op de braderie in Juni, middels een groep vrijwilligers die helpen bij de verkoop van wafels, oliebollen, soep, koffie en thee. Ook allerlei tweedehands spullen worden verkocht. Er is een boekentafel en een terras. De opbrengst gaat naar het Orgelfonds.

Hobbymarkt

Op de eerste zaterdag in November, uitzonderingen daar gelaten, wordt er sinds enkele jaren in de wandelkerk en in de zuider zijbeuk van de Sint Baafskerk een hobbymarkt gehouden. Standplaatsen worden verhuurd en vrijwilligers van onze gemeente verkopen koffie, wafels, oliebollen etc. Ook de dames van de Hobbyclub verkopen daar hun waar, waar ze een heel jaar aan hebben gewerkt. De opbrengst is voor het orgelfonds.

Concerten


Jaarlijks hoogtepunt in de Sint Baafskerk is de uitvoering van de Matthaus Passion van J.S. Bach. Ruim 1200 mensen komen dan van heinde en ver naar Aardenburg. Naast de Matthaus Passion worden er ook een tiental cantates uitgevoerd. Steeds op zondagmiddag om vier uur. Vooraf wordt er een lezing gehouden waarin een predikant en een musicus tekst en uitleg geven over de inhoud van de cantate. De cantate wordt aan het kerkelijk jaar aangepast . De kerkenraad promoot deze cantates bij de gemeenteleden. Ingeval er geen kerkdienst wordt gehouden die zondag adviseert de kerkenraad de cantate te bezoeken. Naast de uitvoeringen die het Bachcomite organiseert vinden er nog een aantal concerten plaats. Het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen, Veronica en het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor mogen we tot de vaste gasten rekenen. Vrijwilligers van de kerk helpen vaak met koffieschenken tijdens de pauze. Opbrengst voor het Orgelfonds.

18.Financiële paragraaf

 

Baten

Van de  341 (2007 nog 444) leden zijn er 54 leden die jaarlijks € 100 of meer bijdragen. Totaal vrijwillige bijdrage bedraagt € 22.682,--
De Protestantse Gemeente  Sint Kruis & Aardenburg bezit een aantal hectare landbouwgrond. Het land wordt verpacht aan landbouwers en fruittelers, waarvan de meesten lid zijn van onze kerk. Het tarief van de pacht wordt jaarlijks gelijk gesteld met de landelijke pachtprijs die geldt voor ons Zuidwestelijk landbouwgebied.  Verder bezit de kerk nog een drietal woningen en een pastorie. Andere inkomsten zijn giften, verhuur Sint Baafskerk. Ook ontvangt de kerk jaarlijks een gift van De Commissie van Beheer Sint Janschhuis en Dischgoederen. De bijdrage van Sint Jan en de Pacht van de landerijen zijn voor ons een welkome bron van inkomsten.

Kosten

Het traktement voor de predikant, de omslagheffing centrale kas komen ten laste van de kerk. De afgelopen jaren kwamen we gemiddeld € 30.000 tekort. Door de fulltime predikantsplaats terug te brengen naar een parttime predikantsplaats van 50% gaan we richting de toekomst er van uit dat er geen tekorten meer zijn.

 

Beleid verhuur Sint Baafskerk en Protestantse kerk Sint Kruis

Het beleid van het College van Kerkrentmeesters is er op gericht de kerk optimaal in te zetten voor verhuur.
Kascommissie
Ieder jaar controleert een kascommissie die niet betrokken is bij de eigen gemeente de rekeningen. Idee is om leden van buurgemeenten over en weer dit te laten doen. Doel is de griffier ieder jaar te dechargeren voor zijn werk.
Begraafplaats Sint Kruis
Sint Kruis beschikt over een begraafplaats die in eigendom en beheer is van de protestantse gemeente. In de jaarcijfers zijn daar aparte overzichten over opgenomen. Met het tot stand komen van de fusie is een inventarisatie gemaakt over de rechten en plichten ten aanzien van de begraafplaats.
Het beleid over wie en waar kan worden begraven wordt nader uitgewerkt.
Communicatie
Alles staat of valt met een goede communicatie tussen alle colleges van de kerk.
De website is een belangrijk hulpmiddel om te communiceren naar de buitenwereld.
Beleid is om intern meer open naar elkaar te zijn. Uitspreken tijdens de overleggen wat je bezig houdt is zeker in een gemeenschap als de kerk een eerste vereiste.
In het woord communicatie zit niet voor niets het woord u en ic opgesloten!
Volgens ds. Professor Anne van der Meiden is communiceren:
“Jie proat tegen mie en ik proat tegen joe”

 

Beleidsplan