Kerkklanken nr. 4 juni 2020 coronatijd
Kerkklanken

Nr. 4  geldig voor de maand juni 2020


Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.

Kerkblad Coronatijd Juni 2020

Hierbij ontvangt u het corona-kerkblad voor de maand juni. Met het bericht ‘dat je wist dat zou komen’: er gloort - een streepje - licht aan het einde van de tunnel. Of dit het verlossende licht is waar wij de lente lang al naar uitzien, is de vraag. Of eigenlijk is dat helemaal geen vraag, we zijn er nog lang niet van af. Het is een adempauze in de zomer. Niets nieuws onder de zon, virussen schijnen er in deze tijd van het jaar niet veel zin in te hebben. Wat we natuurlijk allang wisten, we zijn ervaringsdeskundigen, we weten wel, verkoudheid en griep komen opzetten als de R in de maand is. Nu even niet dus. Laten we afspreken dat we na het verstrijken van de maand augustus spreken van ‘septembe’. Dan stellen we het nog een maandje uit.
We gaan dus tijdelijk de tunnel uit. In dat licht, als er geen kinken in kabels komen, zijn er vanaf 1 juli bijeenkomsten tot honderd toegestaan. Veel kerkdiensten kunnen weer! En gretig als we zijn ligt er van de PKN zelfs het advies om ons daarop voor te bereiden. Door   kerkdiensten in juni te houden tot het momenteel toegestane maximum van dertig aanwezigen. Voor ons is dat heel plezierig omdat we met dat getal ongeveer op het gebruikelijke aantal zitten. Gasten uitgezonderd, maar van toeristen hebben we in deze tijd weinig (geen) last. We gaan het doen! Gewoon volgens het normale schema. Dus  hebben we een kerkdienst op de tweede en vierde zondag van de maand.

In de kerk mogen we niet knus bij elkaar zijn, maar dienen we anderhalve meter (meer mag ook) afstand te bewaren. We zullen aandacht moeten schenken aan een veilige looproute. Dat lijkt mij goed te doen in de Sint-Baafskerk. Elkaar een goede zondag toewensen bij de uitgang is er niet bij, opdat het een goede zondag blijve. Bij dat handen schudden en enthousiast spreken, blaast u namelijk miljoenen coronaatjes in het gezicht van uw naaste. Dat willen we nu even niet. Herinnert u het zich nog: handen schudden? Deze activiteit, waaraan u zich vroeger schuldig maakte (ook ik ben, geef ik toe, niet van zonden vrij) lijkt met de kennis van nu, een ongewenste intimiteit.
Collecteren is tegenwoordig ook levensgevaarlijk. We moeten maar zien of we een mogelijkheid kunnen scheppen om veilig te schenken voor het behoud van de kerk.

De autodienst kunnen we helaas niet aanbieden. Het is immers onmogelijk om dat te doen binnen het kader van de anderhalve meter-regel.  Uiteraard kunt u, als u in gezinsverband minder afstand tot, bijvoorbeeld moeder hebt, met haar in de auto naar de kerk komen.

REGELS ROND DE KERKDIENSTEN
Er is een maximum van dertig, inclusief predikant en organist. Hoewel dat in de buurt ligt van het aantal van onze vaste bezoekers heeft de PKN geadviseerd te werken met reservering vooraf. Hoe gaat u dat doen? Als u kunt, kunt u mij direct mailen, edwardvanderkaaij@hotmail.com
Heeft u geen internet, dan kunt u iemand anders vragen uw voornemen om naar de kerkdienst te gaan aan mij door te geven.
Dat kan via de mail, maar ook door een briefje bij mij in de bus te doen, Sont bavostraat 18,
Als het maximum is bereikt laat ik u dat meteen weten. U komt dan wel meteen bovenaan de lijst te staan voor de volgende kerkdienst.
Vanaf 12 juli is aanmelding niet meer nodig, omdat we dan tot honderd mogen gaan. Ergens heb ik het gevoel dat we dat aantal niet bereiken…

Muziek in plaats van Zang

Er mag niet gezongen worden. Covid-19 is, volgens virologen, te  zeer gesteld op zangers die met luide stem  hun geloof melodieus de wereld in werpen. Op 28 juni zal Ad van de Wege de sterren van de hemel spelen. Twee weken eerder mogelijk ook, dat hangt af van de vraag of hij dan alweer in België aan het werk kan. Voor hem hopen we van wel, maar als dat niet het geval is heeft dit nadeel een voordeel (voor ons).

 


Zondag 14 juni
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg

Voorganger ds. Edward van der Kaaij

Lezing: Mattheüs 10: 34 - 42
In de tijd van premier Den Uyl waren linkse partijen zoals de Partij van de Arbeid voor het zogeheten conflictmodel. Tegenstellingen moesten niet toegedekt worden maar aan het licht gebracht, aangescherpt in plaats van dat je de scherpe kantjes er af probeerde te halen. Christelijke partijen zoals het CDA hadden voorkeur voor het harmoniemodel. Dat klinkt veel vreedzamer, al is het verdoezelen van tegenstellingen daar de keerzijde van. Ik was toen nog links (men wordt in de loop der jaren grijzer en wijzer). Tegenwoordig gaat mijn voorkeur uit naar harmonie. De evangelielezing van vandaag doorkruist die instelling, Jezus is messcherp van de tongriem gesneden
In de verste verte zie ik een gulden middenweg, noch een harmoniemodel.

Zondag 28 juni
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg

Voorganger ds. Edward van der Kaaij
Organist      dhr. Ad van de Wege

Ik moet wel even slikken bij deze datum. In goeden doen zouden we de Baafse Beleving hebben gehad met een levensverhaal van Sandra Roelofs, de (voormalige) first lady van Georgië, gehuwd met Micheil Saakasjvili. Die onlangs in Oekraïne voorgedragen is om de functie van vice-premier voor de hervormingen te vervullen.
Na de kerkdienst stond de lunch gepland op de Elderschans: eten voor het goede doel, een kindertehuis in Georgië.
Hoe het op dit moment met de Elderschans gaat laat zich raden, enkele maanden op slot schijnt niet goed te zijn voor de omzet. De veerkracht van de gebroeders Azimi geeft mij echter alle hoop dat het goed komt.

De preek gaat los op basis van Mattheüs 11: 20-30. Een stuk met een vreemde tegenstelling. Het eerste deel dreigt met hel en verdoemenis, het slot geeft rust. Altijd spannend om hiermee te worstelen en boven te komen.

PASTORAAT
De afgelopen maanden hoefde ik niet na te denken over wel of niet op bezoek gaan bij gemeenteleden, het was eenvoudig verboden. Vanaf nu is de situatie een stuk ingewikkelder geworden. Het mag wel, maar liever niet. En al helemaal niet bij kwetsbare mensen, terwijl die meestal de grootste behoefte hebben aan contact. Ik laveer er naar beste vermogen doorheen en ben van plan op bezoek te gaan op adressen waar de risico’s beperkt zijn en ik mij welkom weet. Op de gesloten afdeling van Coensdike laat ik mij zeker niet zien. En misschien is het zorgcentrum in zijn geheel nog een taboe, dat hoop ik ter plaatse te ontdekken. Komt tijd komt raad.

Uiteraard kunt u er zeker van zijn dat ik alleen maar kom als ik zelf blakend gezond ben, koorts- en hoestvrij. Handen schudden doen we niet, afstand houden wel. Als ik aan de deur sta en u liever niet hebt dat ik binnenkom, voel u vrij dat te zeggen, ik vat het niet persoonlijk op.

Gewoonlijk was ik van zondag tot woensdag in Aardenburg. Nu deze zomer alles anders is, ga ik minder heen en weer. Waar ik ben, ben ik  voor langere tijd.  In principe één week op en één week af. (Als omstandigheden urgent zijn gaat het gewone schema natuurlijk overhoop).

IJs en weder dienende ben ik in Aardenburg van 8 – 16 juni  en 21 – 28 juni.

Met een hartelijke groet aan u allen,

Ds. Edward van der KaaijPinksteren
 
 
Wat je al niet kunt uitstorten:
je hart, je zaad, fiolen van toorn.
 
Er is iets opgebouwd: een bepaalde
druk, een zekere spanning, en die
 
wil eruit. Ook te veel Heilige
Geest moet naar buiten. Zeg tegen
 
de aarde dat ze gemakkelijk gaat
zitten en diep ademhaalt: 5 in, 7
 
vast en 8 uit. Open dan het bomluik
en laat de Heilige Geest vallen. Bedek
 
de steden, de grassprieten de konijnen,
het struikgewas, ja zelfs het kwaad
 
met de Heilige Geest. Moge de
Heilige Geest ons allen kalmeren,
 
mogen we lammeren zijn die bij
de wolven slapen of paarden die
 
uitgebloeide bloemen wegblazen.
Mogen we lang en verstrooid leven
 
zonder telgang en zonder bit.
 
 
Dit is het tweede stadsgedicht van
Rogier de Jong,
Stadsdichter van Aardenburg

Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij,
Email:       edwardvanderkaaij@hotmail.com   06-40393219      
Pastoraat:  tijdelijk scriba J.A. Arendse  

 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net
emailadres:       info@pknaardenburg.nl

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau postadres:                  Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
Cantor-Organist:                          Dhr. A.M. van de Wege, 0643713673
College van Kerkrentmeesters:    NL14ABNA0557416434
Bovenstaand nummer geldt ook voor giften orgelfonds en bijdrage kerkklanken. Vermeld dan gift orgelfonds of gift kerkklanken. 

Diaconie                              
Penningmeester Administrateur Leendert Daansen
Tel. 0117-492356       email daans014@planet.nl
                                     
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk 25 mei naar info@pknaardenburg.nl

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar. Voor info Dick de Pooter.