Extra uitgave in verband met verkiezing kerkenraad
Kerkklanken

Extra editie  Januari 2022

Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.


Kerkgebouwen:
Sint-Baafskerk Sint Bavostraat 5 Aardenburg
De Peperbusse te Sint-Kruis
Doopsgezinde kerk Weststraat 37 te Aardenburg


(HER)-VERKIEZING AMBTSDRAGERS
Op verzoek van de scriba Arjo Arendse wordt onderstaand artikel geplaatst. Dit is tevens de reden voor dit extra kerkblad omdat er op zeer korte termijn (her)-verkiezingen moeten worden gehouden. Voor degenen die de regels voor verkiezingen nog eens na willen lezen kunt u op onze website
https://sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net de plaatselijke regeling van 21-6-2016 en het beleidsplan raadplegen.
redactie

Verkiezingen ambtsdragers
Volgens de kerkorde is de zittingstermijn van ambtsdragers 4 jaar. De huidige ambtsdragers zijn bevestigd op 3 september 2017. Dat betekent dat de huidige ambtstermijn is verlopen en herbevestiging plaats moet vinden. Volgens de Kerkorde kan de zittingstermijn maximaal 2x worden verlengd met 4 jaar dus een ambtsdrager kan maximaal 12 jaar zitting hebben in de kerkenraad.
Na de fusie tot Protestantse Gemeente te Sint Kruis & Aardenburg per 1 juli 2017 zijn de ambtstermijnen van alle kerkenraadsleden weer opnieuw gaan tellen.

Kerkorde en Plaatselijke regeling zijn leidraad voor de verkiezingsprocedure. De kerkenraad bestaat uit 3 ouderlingen, 2 ouderlingen – kerkrentmeester en 3 diakenen. 
De huidige ambtsdragers zijn bereid zich herkiesbaar te stellen: Arjo Arendse en Sjaak Quaak als ouderling, Leendert Daansen en Gerrit van Hal als diaken en Jaap Flikweert als ouderling – kerkrentmeester (Jaap is nog beschikbaar voor een periode van 2 jaar). 

U als gemeentelid wordt uitgenodigd aanbevelingen voor nieuwe ambtsdragers te doen. Bij voorkeur schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad (J.A. Arendse) voor 1 februari 2022. Bij een aanbeveling dient de naam van de persoon vermeld te worden en voor welk ambt hij of zij wordt aanbevolen (diaken, ouderling of ouderling-kerkrentmeester). 

Naar aanleiding van de ingediende aanbevelingen zal de kerkenraad de voorgeschreven procedure vervolgen en daarover opnieuw met u communiceren.  

De heer Leendert Daansen vraagt ook om onderstaand artikel te plaatsen deels voor de diaconie en anderzijds voor de Commissie van Beheer St.Jan

Bericht vanuit de Commissie van Beheer der voormalige Sint Janshuis- en Dischgoederen.
Bestuurswijziging:
Toegetreden tot het bestuur de heer J. Quaak, als Gemeentelid van de Protestantse Gemeente Sint” Kruis en Aardenburg.
Afgetreden uit het bestuur de heer J.I. Pleijte. De heer Pleijte was als Gemeentelid meer dan 25 jaar actief in het bestuur en vervulde de functie als voorzitter van de Commissie.
Het bestuur is verheugd dat de heer Pleijte ondanks zijn aftreden, verbonden blijft met de Commissie in de hoedanigheid als adviseur.
Als nieuwe voorzitter van de Commissie is door het bestuur verkozen de heer L. Daansen.

Diaconiezaken.
Vanaf 01 februari 2022 is de jaarrekening 2020 van de Diaconie te bekijken op onze website:
http://sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net
Gemeenteleden die geen toegang hebben tot internet of die behoefte hebben aan inzage van de fysieke jaarrekening kunnen hiervoor een afspraak maken met de administrateur L. DaansenNa alle zakelijke mededelingen ook nog iets van zaken waar de gemeente op draait. Verbinding en vrijwilligerswerk tijdens de afgelopen maanden.

WINTERPERIODE 2021-2022
Weer een winter zoals we die niet gewend zijn. Beperkte toegang tot de kerkdiensten of helemaal geen kerkdiensten. Wel online diensten waar gemiddeld tussen de 20 en 44 mensen thuis meekijken en luisteren naar onze diensten.
Ook de door u vaak bezochte Kerstnachtdienst is niet door gegaan. Wel kon nog net de Hobbymarkt door gaan. Met wat aanpassingen, zoals een aparte pagode tent buiten om de corona QR code te scannen, anderhalve meter afstand, is dat allemaal goed afgelopen. Zoals vanouds vonden de wafels en oliebollen gretig aftrek. Meer dan 600 bezoekers bezochten ons tussen 09:00 uur en 16:00 uur. Dit evenement wordt ook wel eens de grootste kerkdienst in de St.Baafskerk genoemd omdat het zorgt voor verbinding.  Het zag er naar uit dat de hobbymarkt de laatste activiteit zou worden deze winter. Op 19 november is er nog wel een concert van het Bachcomite uitgevoerd. Alles op 1,5 meter afstand en ook de QR code werd gescand.

Kerstboom plaatsen
Zaterdag 4 december waren we al vroeg in touw om de grote kerstboom in de Sint Baafskerk te plaatsen. Jaap en Jacco Flikweert, Gerard Taalman, Rinco de Koeijer en Fabian en Dick de Pooter waren om 08:30 uur present in de tuin van Ina van Iwaarden. Altijd weer een hele happening. Inmiddels hebben wij een week geleden de boom weer uit de kerk gehaald. Hij was een stuk lichter. Hij was prominent aanwezig tijdens de:

Verlichte wandelroute
Toch kwam er nog onverwachts een mooi iets op ons pad. De stadsraad Aardenburg had de verlichte wandelroute in Aardenburg georganiseerd. Ons werd als St.Baafskerk gevraagd om daar ook aan mee te doen. In goed overleg hebben wij daar ja op gezegd onder bepaalde restricties waarbij het respect voor het gebouw en de veiligheid van de bezoekers centraal stond. Vijf dagen lang van zondag tot en met donderdag hebben Gerard Taalman, Janneke Galadi, Winnie Haars, Ans de Pooter en ondergetekende van 16:00 uur tot 22:30 uur een take away stand bemand waar de ene dag Luikse wafels en de andere dag oliebollen en warme chocolademelk kon worden genuttigd. Ruim 3500 bezoekers zijn onze stand gepasseerd. De heerlijke geur van oliebollen of wafels konden de meesten niet weerstaan. We kregen heel veel positieve reacties van de passanten.
Fijn dat het in de St.Baafskerk mocht. De show was indrukwekkend.
De samenwerking met Nathan en Max was voortreffelijk. Jonge mensen die weten wat het woord respect betekent.

Pelgrimstocht
Ik zag het geheel als een pelgrimstocht zoals die ook heel veel eeuwen terug in de kerk plaats vond. Via de zuid-deur er in en via de west-deur of noord-deur er weer uit. Iedereen was zoals bij de geboorte van het kindje Jezus op weg naar…..Aan het eind van de show was er een enorme ster zichtbaar in het koor van de kerk. Dat imponeerde veel mensen. Het gaf hen allemaal een goed gevoel. Een soort vervanging van de kerstnachtdienst?

Gast aan tafel
Vanwege corona is gast aan tafel in november en december niet doorgegaan. We hopen u binnenkort weer te ontmoeten.

Oliebollenactie
Dan op het laatst van december traditiegetrouw de oliebollen actie.
1672 oliebollen waren er vooraf besteld. Uiteindelijk hebben we er 2000 gebakken.  De benodigde appels werden zoals altijd gesponsord door de familie Flikweert. Die appels, ca 200 stuks, zijn de middag vooraf aan het bakfestijn geschild en in stukjes gesneden door Janneke Galadi, Ina Arendse en Ans de Pooter. De dames zijn daar ruim drie uur mee bezig geweest. Jarenlang heeft Jaap Flikweert dat voor zijn rekening genomen. Ik heb de dag erop Jaap aangesproken dat ik enorm veel respect voor hem heb dat hij dat (appels schillen)  jaren lang, soms in zijn eentje, soms met Marleen heeft gedaan. Het kan niet anders dan dat het vaak nachtwerk was. Gerard Taalman en Fabian de Pooter hebben alles gebakken. Het deeg heb ik voor mijn rekening genomen. Vijftien grote wasmanden vol. Dit jaar zijn we wat eerder begonnen zodat we rond middernacht klaar waren. Na een gezonde nachtrust hebben Ans en ik de bestelde oliebollen verkocht aan de bezoekers die ingeschreven hadden. Altijd weer een leuk weerzien ieder jaar. Net na twaalf uur waren Gerard Taalman en Rinco de Koeijer paraat om de Covid-straat weer terug af te breken. Die straat hadden Gerard en ik de week ervoor al opgebouwd.
Wanneer we de hobbymarkt mee rekenen en de verlichte route en de oudejaarsdag dan hebben we in totaal 3100 oliebollen en 1200 Brusselse en Luikse wafels gebakken.

Hoe is het zo gekomen?
Iemand vroeg mij onlangs hoe dat eigenlijk zo gekomen was dat oliebollenbakken. Dat verhaal deel ik graag met u.
Oorspronkelijk waren er enkele dames actief tijdens de braderie waar ook de Ontmoetingsruimte van de Gereformeerde Kerk aan de Sassenstraat bij betrokken was. Heel klein van opzet maar heel gezellig. Soep en broodjes en wafels. Schilderijen van Nel.  Nadat de kerk was verkocht werd er voor de pastorie en het weeshuis, tijdens de braderie, enkele tafels ingericht met boeken en handgemaakt breiwerk etc.
Na verloop van tijd mochten we de ruimte achter Weststraat 32 (voormalige boerderij van Loreins) gebruiken. Toos Lako was degene die gestart is met het bakken van oliebollen. Hans Lako haar echtgenoot fietste dan heen en weer van het Ruiters kwartier naar de Weststraat. Steeds met een paar zakken oliebollen die dan weer gereed stonden om opgehaald te worden. We gingen als het ware ten onder aan ons succes.

Massa is kassa
Op een gegeven moment vroeg Hans mij of ik wilde uitkijken naar een grotere oliebollenbak, want wij konden tijdens de braderie de vraag niet aan. Hij zei: “Koop er maar één, tot maximaal duizend gulden mag je gaan”. “Ik betaal die”. Eens uitgekeken op marktplaats en jawel in Kerkwerve stond er een te koop voor 195 gulden. Weliswaar gebruikt maar prima in orde. Ik heb hem toen opgehaald na afloop van mijn werk in Rotterdam tezamen met mijn collega Hans Mussche. Dat is al heel wat jaren geleden en het apparaat werkt nog steeds goed. Vijf jaar geleden hebben we er een nieuwe frituur bij gekocht om het grote aantal de baas te kunnen. Vorige week heb ik een, ook weer tweedehands bak erbij gekocht, want het zal je toch gebeuren dat net voordat je begint te bakken zo’n ding kapot gaat. We kunnen dus wel stellen dat het bakken van oliebollen is ontstaan (onder andere) op initiatief van Toos Lako. Heb ik iemand vergeten dan bij voorbaat excuus daarvoor.
Al met al is de winterperiode nog zo slecht niet geweest. Veel mensen waren betrokken bij onze activiteiten.

Actie kerkbalans
Deze week treft u ook weer de acceptgirokaart aan voor de actie Kerkbalans. Alvast hartelijk dank namens de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg.

Dick de Pooter

Bij deze hartelijk dank aan onze kerkblad bezorgers om deze extra editie weer rond te brengen.Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij

 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net
emailadres:       aardenbach@gmail.com

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau postadres:                  Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
                           
College van Kerkrentmeesters:    NL14ABNA0557416434
Kerkklanken:                                 NL03ABNA0470347686   

Diaconie                               
Penningm. Adm.L. Daansen
Tel. 0117-492356       email daans014@planet.nl
                  
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.